Privacyverklaring

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Mindease
Gezondheidscentrum de Dieze
Werfpad 8c
5212 VJ ’s-Hertogenbosch.
telnr.: 06 164 148 37
e-mailadres: info@mindease.nl


Mindease verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens

Mindease verwerkt de volgende categorieën
van persoonsgegevens:
• NAW-gegevens
• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
• Geboortedatum en –plaats
• Geslacht
• Interessegebieden
• Opleidingsinformatie
• Werkervaring
• Werkgever
• Bankgegevens

Doeleinden

Mindease verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
• Het invulling geven aan het fungeren als coach volgens de bepalingen in de statuten van de Stichting Nederlandse Orde van Beroepscoaches (Nobco) in het algemeen;


en verder,
• Het verstrekken van content in uiteenlopende vormen, verbaal, digitaal en in hard copy;
• Het bevorderen van participatie aan activiteiten;
• Het onderhouden van contact;
• Een goede en efficiënte dienstverlening;
• Het verrichten van administratieve handelingen;
• Verbetering van de dienstverlening;
• Facturering;
• Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
• Nakoming van wettelijke verplichtingen.


Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan (uw) (aansluitings)overeenkomsten, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.
Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Mindease hier gerechtvaardigde belangen bij heeft, zoals het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen – en ter verbetering – van haar diensten. Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd. Indien u uit eigen beweging, al dan niet op verzoek van Mindease persoonsgegevens aan Mindease verstrekt, geeft u daarmee toestemming dat Mindease deze gegevens verwerkt.


Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan Mindease persoonsgegevens uitwisselen met derden. Mindease kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden hebben een verwerkersovereenkomst met Mindease en mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Mindease aan een wettelijke verplichting moet voldoen.


Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

Indien uw persoonsgegevens buiten de EER worden verwerkt. (De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.) zijn daarvoor passende waarborgen getroffen.
Uw gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen indien gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.


Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Mindease zal persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Mindease zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.


Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Mindease passende beveiligingsmaatregelen genomen.


Cookies

Op de website worden functionele cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren.


Uw rechten

U heeft het recht om Mindease een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
Ook kunt u Mindease verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw
persoonsgegevens kunt u sturen naar:
Mindease
Europalaan 28 D,
5232BC’s-Hertogenbosch.
telnr.: 06 164 148 37
e-mailadres: info@mindease.nl


Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Mindease, laat dit dan vooral aan ons weten.


Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 15 maart 2022. Mindease kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.